Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Energetyka » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Czelej
Sport wyczynowy i rekreacyjny - problemy kardiologa i internisty

Sport wyczynowy i rekreacyjny - problemy kardiologa i internisty

98.00zł
83.30zł
Metodyka kształcenia kursowego 35.00zł
Metodyka kształcenia kursowego

Tytuł: Metodyka kształcenia kursowego
Autor: Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko
ISBN: 978-83-7490-582-4
Ilość stron: 222
Data wydania: 09/2013
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: TYTKO

Cena: 35.00zł


Z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, wynika szczegółowy obowiązek, zapisany w jej art. 14, by do dnia 31 grudnia 2012 r. instalatorzy małych kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych i systemów ciepła słonecznego, płytkich systemów geotermalnych oraz pomp ciepła mieli dostęp do krajowych systemów certyfikacji lub równoważnych systemów kwalifi kowania.

W polskim systemie prawnym obecnie nie występuje odrębna procedura certyfikowania instalatorów małych kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, systemów ciepła słonecznego, płytkich systemów geotermalnych oraz pomp ciepła, zgodna z art. 14 ust. 3 dyrektywy 2009/28/WE.

Jednak za równoważny system kwalifikowania uznać można – w chwili obecnej – procedurę ustanowioną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. „w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifi kacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci” (Dz. U. z 2003 r., nr 89, poz. 828).

W celu wprowadzenia systemu certyfi kacji i kwalifikowania instalatorów małych kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych i systemów ciepła słonecznego, płytkich systemów geotermalnych oraz pomp ciepła, w ramach dotychczasowej regulacji prawnej przygotowana jest (obecnie procedowana) nowelizacja art. 54 ustawy Prawo energetyczne oraz zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Wprowadzenia systemu certyfi kacji i kwalifikowania instalatorów OŹE w Polsce podjęło się jedno zrzeszenie branżowe, które wychodząc naprzeciw zapisom dyrektywy, jak i potrzebom środowiska, przystąpiło wraz z zagranicznymi partnerami – organizacjami instalatorskimi z Niemiec (ZVSHK) i Bułgarii (NIS) – do programu SIRET.

Program SIRET, współfinansowany ze środków programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, ma na celu opracowanie i przetestowanie programu szkoleń dla instalatorów, który byłby zgodny z wymaganiami zawartymi w załączniku IV Dyrektywy.

W ramach programu, na przełomie października i listopada 2009 r. został zorganizowany pilotażowy kurs dla instalatorów, zaprojektowany w oparciu o wypracowany w międzynarodowym zespole program kształcenia specjalistów w zakresie odnawialnych źródeł energii i technologii dla przedsiębiorstw techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacji.

Kształcenie kursowe instalatorów ma na celu umożliwić zdobycie nowego zawodu przez osoby: bezrobotne, zamierzające w przyszłości zmienić zawód, zamierzające podnieść swoje kwalifi kacje zawodowe. Należy również nadmienić, że dynamicznie rozwijający się rynek produkcji i montażu urządzeń zasilanych przez odnawialne źródła energii zgłasza zapotrzebowanie na coraz większą ilość dobrze wykwalifi kowanych instalatorów.

Materiały szkoleniowe przedstawione w książce zawierają pełny zakres dokumentacji programowej wymaganej w realizacji kształcenia kursowego dla zawodu instalator urządzeń i instalacji zasilanych z OŹE. Mamy nadzieję, że podręcznik, będzie pomocny nauczycielom, trenerom, uczniom, słuchaczom w zaplanowaniu i zorganizowaniu procesu kształcenia kursowego instalatorów.

Przedstawiony w podręczniku program kształcenia należy traktować, jako punkt wyjścia do opracowania przez trenerów własnych: scenariuszy zajęć, ćwiczeń, testów w zależności od predyspozycji zespołu kursantów. Pełna realizacja zadań edukacyjnych w zakresie odnawialnych źródeł energii wymaga wykonania przez uczestników szkoleń kursowych serii ćwiczeń praktycznych.

Aby je prawidłowo zrealizować trener powinien im przedstawić: wymagania edukacyjne, tematy ćwiczeń, formy realizacji i sposób sprawdzenia nabytych umiejętności.

W tym celu należy odpowiednio wyposażyć stanowiska warsztatowe jak również przygotować materiały szkoleniowe, które zawierać powinny m.in.:
– krótkie omówienie tematów ćwiczeń;
– zestaw ćwiczeń;
– sposób ich realizacji;
– formy sprawdzenia nabytych umiejętności;
– zadania do samodzielnych prac;
– testy, na podstawie których zaliczone zostaje ćwiczenie;
– literaturę do samokształcenia.

W toku realizacji treści kształcenia kursowego dla instalatorów instalacji zasilanych z OŹE przydatne dla kursantów i trenera będą nasze podręczniki ,,Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej’’ i ,,Racjonalna gospodarka energią’’.

Treści w nich zawarte są zgodne z wymaganiami stawianymi przez podstawę programową dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Rozdziały:

1. Od autorów

2. Regulamin pracowni zajęć praktycznych
 
3. Instrukcja BHP pracowni zajęć praktycznych

4. Program nauczania dla zawodu: instalator mikroinstalacji zasilanych ze źródeł odnawialnych. Kształcenie kursowe
4.1. Podstawy prawne kształcenia zawodowego . 14
4.2. Cele główne kształcenia zawodowego . 14
4.3. Korelacja programu nauczania dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z podstawą programową kształcenia ogólnego

5. Informacja o zawodzie instalator mikroinstalacji zasilanych z OŹE

6. Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie

7. Efekty kształcenia dla zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz kształcenia kursowego instalatorów urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
7.1. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów 19
7.2. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszarów kształcenia, obszar budowlany (B)
7.3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifi kacji wyodrębnionych w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, obszar budowlany (B)

8. Cele szczegółowe kształcenia w zawodzie instalator mikroinstalacji zasilanych z OŹE

9. Charakterystyka programu nauczania kursowego

10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania i stosowania energii ze źródeł odnawialnych

11. Wybrane zagadnienia ze znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne – projekt z dnia 18 października 2012 r.

12. Projekt wzoru zaświadczenia o ukończeniu kursu

13. Program szkolenia kursowego
13.1. Proponowany zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień instalator systemów fotowoltaicznych . 50
13.2. Proponowany zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień instalator słonecznych systemów grzewczych 56
13.3. Proponowany zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień instalator pomp ciepła . 63
13.4. Proponowany zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień instalator małych kotłów i pieców na biomasę 71
13.5. Proponowany zakres programowy szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień instalator urządzeń zasilanych z płytkich systemów geotermalnych 79

14. Proponowane środki dydaktyczne, które mogą być wykorzystywane we wszystkich modułach kształcenia instalatorów

15. Zalecana literatura do kształcenia kursowego

16. Wskazówki metodyczne na temat umiejętności i wiadomości, organizacji zajęć, systemu kontroli i oceny, osiągnięć słuchaczy

17. Program nauczania kształcenia kursowego: monter małych i mikroinstalacji zasilanych energią odnawialną na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej
17.1. Szczegółowe efekty szkolenia dotyczące bezpiecznego wykonywania pracy 99
17.2. Szczegółowe efekty szkolenia dotyczące zagadnień ekologicznych . 101
17.3. Szczegółowe efekty szkolenia dotyczące logistyki . 104
17.4. Szczegółowe efekty szkolenia dotyczące pomiarów w urządzeniach i systemach energetyki odnawialnej . 110
17.5. Szczegółowe efekty szkolenia w zakresie montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych 115
17.6. Szczegółowe efekty szkolenia w zakresie montażu i eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnych . 118
17.7. Szczegółowe efekty kształcenia w zakresie montażu i eksploatacji instalacji grzewczych 121
17.8. Szczegółowe efekty kształcenia w zakresie montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych . 126
17.9. Szczegółowe efekty szkolenia w zakresie montażu i eksploatacji kolektorów słonecznych . 128
17.10. Szczegółowe efekty szkolenia w zakresie montażu i eksploatacji małych kotłów i pieców na biomasę 132
17.11. Szczegółowe efekty szkolenia w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń i instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła . 137
17.12. Szczegółowe efekty szkolenia w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń zasilanych energią cieplną z płytkich systemów geotermalnych . 141

18. Kształcenie kursowe z wykorzystaniem laboratorium mobilnego

19. Cel budowy laboratorium mobilnego

20. Przykładowe wyposażenie laboratorium mobilnego do zadań badawczych i edukacyjnych

21. Przykładowe scenariusze zajęć w kształceniu kursowym
21.1. Temat 1: Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach zasilanych energią z OŹE
21.2. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem platformy e-relingowej 161

22. Scenariusz zajęć praktycznych
22.1. Temat 3: Montaż, uruchamianie i sprawdzanie stanu technicznego mikroinstalacji fotowoltaicznej . 165
22.2. Temat 4: Montaż, uruchamianie i sprawdzanie stanu technicznego mikroinstalacji kolektorów słonecznych 171
22.3. Temat 5: Montaż, uruchamianie i sprawdzanie stanu technicznego mikroinstalacji zasilanych pompami ciepła 179
22.4. Temat 6: Montaż, uruchamianie i sprawdzanie stanu technicznego małych kotłów i pieców na biomasę . 186

23. Egzamin teoretyczny dla instalatorów mikroinstalacji fotowoltaicznych
23.1. Przebieg testowania i przykładowy test 195
23.2. Przykładowy test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią, standaryzowany . 196
23.3. Przykładowa karta odpowiedzi . 205

24. Egzamin praktyczny dla instalatorów mikroinstalacji fotowoltaicznych
24.1. Przykładowe tematy zadań praktycznych dotyczących montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych 207
24.2. Przykładowa karta odpowiedzi 212

25. Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej na zakończenie kursu

26. Karta oceny trenera

27. Ankieta dla słuchacza przed rozpoczęciem i po zakończeniu kursu zawodowego

28. Arkusz obserwacyjny dla trenera

29. Analiza wyników kształcenia dla przedsiębiorcy przed i po szkoleniu

30. Analiza ankiet ewaluacyjnych

31. Analiza ankiet dla pracodawców

Tytuł książki: "Metodyka kształcenia kursowego"
Autor: Izabela Góralczyk, Ryszard Tytko
Wydawnictwo: TYTKO
Cena: 35.00zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Anatomia w treningu siłowym i fitness dla kobiet
Anatomia w treningu siłowym i fitness dla kobiet
Mark Vella
Muza
Okulistyka Podstawy kliniczne
Okulistyka Podstawy kliniczne
Maria Hanna Niżankowska
PZWL
Imperium peryferii Rosja i system światowy
Imperium peryferii Rosja i system światowy
Borys Kagarlicki
Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Zatrudnianie cudzoziemców
Zatrudnianie cudzoziemców
Edyta Bielak-Jomaa
Wolters Kluwer
Finanse samorządowe Nowe wyzwania Bieżące i perspektywiczne
Finanse samorządowe Nowe wyzwania Bieżące i perspektywiczne
Beata Filipiak
Difin
Gustav Klimt Uwodzicielskie złoto
Gustav Klimt Uwodzicielskie złoto
Eva Stefano
Arkady
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo TYTKO
 Kategoria:
 Biologia
Kompendium Biologia

Kompendium Biologia

21.90zł
18.62zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN
Animacja komputerowa Algorytmy i techniki Rick Parent PWN
Windows Server 2008 R2 Usługi pulpitu zdalnego Resource Kit Christa Anderson, Kristin L. Griffin, Microsoft Remote Desktop Virtual Microsoft Press
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa PWN
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION