Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonomia Finanse » Podatki » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
  Audyt finansowy
  Bankowość Kredyty
  Controlling
  Ekonomia
  Finanse
  Fundusze emerytalne
  Giełda Inwestycje
  Globalizacja
  Gospodarka
  Pieniądz
  Podatki
  Rachunkowość
  Ubezpieczenia
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 BTC
Silniki elektryczne w praktyce elektronika Wydanie 2

Silniki elektryczne w praktyce elektronika Wydanie 2

79.00zł
70.31zł
Podatek dochodowy od osób prawnych 45.00zł 39.60zł
Podatek dochodowy od osób prawnych

Tytuł: Podatek dochodowy od osób prawnych
Autor: Kinga Michałowska
ISBN: 978-83-7641-373-0
Ilość stron: 240
Data wydania: 02/2011
Format: 16.0x23.0cm
Wydawnictwo: Difin

Cena: 45.00zł 39.60zł


Podręcznik adresowany jest do studentów prawa, administracji, ekonomii oraz finansów i rachunkowości. Tematyka poruszana w publikacji w dokładny sposób przedstawia zakres podmiotowy oraz przedmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych, w tym dokładnej analizie poddane zostały zagadnienia opodatkowania zysków kapitałowych.

Autorka kolejno omawia dochody zwolnione z opodatkowania, pojęcie oraz rodzaje kosztów uzyskania przychodów wraz z wyłączeniami. Analizie poddane zostały zasady i metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zagadnienia leasingu bieżącego i kapitałowego oraz leasingu gruntów, zasady opodatkowania podmiotów o ograniczonym obowiązku podatkowym.

W opracowaniu omówiono odliczenia i zasady ich dokonywania oraz sposoby rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych. Całość uzupełnia, zamieszczony na końcu podręcznika i przyporządkowany do poszczególnych rozdziałów, zbiór wybranych orzeczeń sądowych.

Rozdziały:

Rozdział 1. Charakter prawny podatku dochodowego od osób prawnych

Rozdział 2. Podmiotowy zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
2.1. Zakres podmiotowy ustawy
2.1.1. Osoba prawna
2.1.2. Spółki kapitałowe w organizacji
2.1.3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
2.1.4. Osoby zagraniczne
2.1.5. Podatkowa grupa kapitałowa
2.2. Podmioty powiązane
2.2.1. Pojęcie podmiotów powiązanych
2.2.2. Pojęcie cen transferowych oraz rodzaje porozumień zawieranych w sprawie ich ustalenia
2.2.3. Procedura zawarcia porozumienia
2.2.4. Korekta zysków podmiotów powiązanych
2.3. Zwolnienia podmiotowe
2.3.1. Skarb Państwa
2.3.2. Narodowy Bank Polski
2.3.3. Jednostki budżetowe
2.3.4. Fundusze
2.3.5. Przedsiębiorstwa międzynarodowe
2.3.6. Jednostki samorządu terytorialnego
2.3.7. Agencje
2.3.8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Rozdział 3. Obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych
3.1. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
3.2. Pojecie terytorium
3.3. Pojecie siedziby i zarządu osoby prawnej
3.4. Swoboda prowadzenia działalności na terytorium Polski przez osoby zagraniczne oraz formy prowadzenia działalności
3.4.1. Zakład
3.4.2. Oddział
3.4.3. Przedstawicielstwo
3.5. Źródła dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski przez podmioty podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu

Rozdział 4. Przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
4.1. Pojęcie dochodu w podatku dochodowym od osób prawnych
4.2. Strata
4.2.1. Ogólne zasady rozliczania straty
4.2.2. Zasady rozliczania straty przez następców prawnych
4.2.3. Strata zagranicznego oddziału osoby prawnej
4.3. Szczególne zasady ustalania dochodu i straty w podatkowej grupie kapitałowej
4.4. Wyłączenia przedmiotowe
4.4.1. Przychody z działalności rolniczej
4.4.2. Przychody uzyskiwane z gospodarki leśnej
4.4.3. Przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej
4.4.4. Przychody armatora
4.5. Przychód
4.5.1. Kategorie przychodów
4.5.2. Przychody w walutach obcych
4.5.3. Przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej
4.7. Szczególne zasady opodatkowania
4.7.1. Opodatkowanie dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
4.7.2. Cesja wierzytelności z tytułu umowy najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze
4.7.3. Przychody ze zbycia udziałów oraz zbycia akcji
4.7.4. Przychody ze sprzedaży rzeczy i praw majątkowych
4.8. Przysporzenia nie stanowiące przychodu podatkowego

Rozdział 5. Zwolnienia
5.1. Katalog zwolnień
5.1.1. Dochody przeznaczone na realizację celów statutowych i celów innych niż zarobkowe
5.1.2. Dochody uzyskiwane z działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem dochody z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego
5.1.3. Dochody uzyskiwane przez fundusze
5.1.4. Dochody uzyskiwane za granicą
5.1.5. Środki pomocy zewnętrznej (dotacje, subwencje)
5.1.6. Dochody związane z budownictwem mieszkaniowym
5.1.7. Dochody klubów sportowych
5.1.8. Dochody z tytułu prowadzenia loterii i gier
5.1.9. Dochody otrzymane na podstawie przepisów o restrukturyzacji
5.1.10. Dochody podatników zarządzających portami i przystaniami morskimi
5.1.11. Partnerstwo publiczno-prywatne
5.1.12. Dochody spółdzielni socjalnej
5.1.13. Dochody z tytułu prowadzenia szkoły
5.1.14. Odsetki, dyskonto z obligacji
5.2. Przychody

Rozdział 6. Kategorie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wyłączenia z kosztów
6.1. Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
6.2. Cechy kosztów uzyskania przychodów
6.3. Koszty poszczególnych grup podatników
6.4. Szczególne sytuacje wystąpienia kosztów uzyskania przychodów
6.5. Zasady dotyczące rozliczania kosztów
6.6. Wydatki nie uznawane (wyłączone) za koszty uzyskania przychodu

Rozdział 7. Amortyzacja
7.1. Pojęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
7.2. Przesłanki amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
7.3. Charakterystyka środków trwałych
7.3.1. Klasyfikacja środków trwałych
7.3.2. Rodzaje środków trwałych
7.3.3. Inwestycje w obcych środkach trwałych
7.3.4. Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie
7.3.5. Składniki majątku używane na podstawie leasingu
7.3.6. Tabor transportu morskiego w budowie
7.4. Charakterystyka wartości niematerialnych i prawnych
7.4.1. Spółdzielcze prawa majątkowe
7.4.2. Autorskie i pokrewne prawa majątkowe
7.4.3. Licencje
7.4.4. Prawa wynikające z ustawy Prawo własności przemysłowej
7.4.5. Know-how
7.4.6. Wartości niematerialne podlegające amortyzacji niezależnie od długości przewidywanego okresu ich używania
7.5. Składniki majątku wyłączone z amortyzacji
7.6. Zasady amortyzacji
7.6.1. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
7.6.2. Konsekwencje niezaliczenia składnika majątku do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
7.7. Odpisy amortyzacyjne i metody amortyzacji środków trwałych
7.7.1. Metoda liniowa
7.7.2. Metoda degresywna
7.7.3. Stawki indywidualne
7.8. Szczególne sytuacje amortyzacji środków trwałych
7.9. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
7.10. Odpisy od obcych składników majątku

Rozdział 8. Leasing
8.1. Pojecie umowy leasingu w przepisach kodeksu cywilnego
8.2. Rodzaje leasingu
8.2.1. Leasing operacyjny (bieżący)
8.2.2. Leasing fi nansowy (kapitałowy)
8.3. Cena wykupu przedmiotu leasingu
8.4. Leasing gruntów

Rozdział 9. Odliczenia w podatku dochodowym od osób prawnych
9.1. Ustalenie podstawy opodatkowania
9.1.1. Darowizny
9.1.2. Stracone kredyty
9.2. Odliczenia od podstawy opodatkowania
9.3. Ulga na biokomponenty

Rozdział 10. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych
10.1. Stawki w podatku dochodowym od osób prawnych
10.2. Kumulacja dochodów
10.3. Szczególne zasady unikania podwójnego opodatkowania
10.3.1 Metoda pośredniego kredytu podatkowego
10.3.2. Metoda zwolnienia
10.4. Opodatkowanie dywidend
10.5. Opodatkowanie przychodów uzyskanych na terytorium RP przez nierezydentów – stawka odrębna
10.5.1. Rodzaje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
10.5.2. Zwolnienia

Rozdział 11. Zasady poboru podatku dochodowego od osób prawnych
11.1. Ogólne zasady wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
11.1.1 Zwolnienie z obowiązku wpłacania zaliczek
11.1.2. Formy i terminy wpłaty zaliczek
11.1.3. Zaliczki podatników uzyskujących przychody z działalności rolniczej
11.1.4. Kredyt podatkowy
11.1.5. Zaliczki wpłacane przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej
11.2. Obowiązki podatników
11.2.1. Pobór podatku
11.2.2. Zwolnienie z obowiązku poboru podatku przez płatnika
11.3. Obowiązek przekazania rocznych deklaracji
11.4. Zasady składania zeznań podatkowych
11.4.1. Pojecie roku podatkowego
11.4.2. Zwolnienie z obowiązku składania zeznania
11.4.3. Złożenie zeznania
11.4.4. Korekta zeznania
11.5. Informacje dla jednostek samorządu terytorialnego
11.6. Inne deklaracje i informacje

Wybór orzecznictwa
Wykaz powołanych aktów prawnych

Tytuł książki: "Podatek dochodowy od osób prawnych"
Autor: Kinga Michałowska
Wydawnictwo: Difin
Cena: 45.00zł 39.60zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Balsam dla duszy miłośnika kotów
Balsam dla duszy miłośnika kotów
Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Carol Kline
Rebis
Ziołowe skarby polskiej ziemi Dające zdrowie zioła na wyciągnięcie ręki
Ziołowe skarby polskiej ziemi Dające zdrowie zioła na wyciągnięcie ręki
Monika Fijołek
Esprit
Niemiecki dla początkujących i średniozaawansowanych A1-B1
Niemiecki dla początkujących i średniozaawansowanych A1-B1
praca zbiorowa
REA
Przywództwo w organizacji Paradygmaty i studia przypadków
Przywództwo w organizacji Paradygmaty i studia przypadków
Gayle C. Avery
PWE
Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych
Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych
Bąk Tomasz
Konsorcjum Akademickie
Rosyjski w 4 tygodnie Kurs podstawowy
Rosyjski w 4 tygodnie Kurs podstawowy
Inna Łukasik
REA
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Difin
 Kategoria:
 Biologia
Małe tablice Biologia Gimnazjum liceum

Małe tablice Biologia Gimnazjum liceum

6.90zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN
MERITUM Podatki 2018 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer
Matematyka konkretna Wydanie 4 Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik PWN
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 1 - 4 Praca zbiorowa PWN
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Autodesk Inventor Professional /Fusion 2012PL/2012+ Metodyka projektowania z płytą CD Andrzej Jaskulski PWN
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
Anatomia człowieka Tom 1-5 Komplet Adam Bochenek, Michał Reicher PZWL