Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Prawo » Prawo międzynarodowe » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
  Aplikacje prawnicze
  Bezpieczeństwo publiczne
  Kryminalistyka
  Prawa człowieka
  Prawo
  Prawo administracyjne
  Prawo autorskie patentowe
  Prawo budowlane
  Prawo cywilne
  Prawo finansowe bankowe
  Prawo gospodarcze i handlowe
  Prawo karne
  Prawo konstytucyjne państwowe
  Prawo mieszkaniowe Księgi
  Prawo międzynarodowe
  Prawo o ochronie środowiska
  Prawo pracy
  Prawo prasowe
  Prawo rodzinne i opiekuńcze
  Prawo spadkowe
  Prawo ubezpieczeń społecznych
  Prawo upadłościowe i naprawcze
  Prawo zamówień publicznych
  Sądownictwo
  Zawody prawnicze
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PZWL
Diagnostyka obrazowa zapalnych chorób reumatycznych

Diagnostyka obrazowa zapalnych chorób reumatycznych

139.00zł
108.42zł
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych Komentarz 89.00zł 71.20zł
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych Komentarz

Tytuł: Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych Komentarz
Autor: Gwidon Jaworski, Aleksandra Sołtysińska
ISBN: 978-83-7601-919-2
Ilość stron: 576
Data wydania: 2010
Format: 14.5x20.5cm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 89.00zł 71.20zł


W przedstawionej publikacji starano się odpowiedzieć na pytania dotyczące sprawnego i skutecznego stosowania instrumentów międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych.

Autorzy omawiają nie tylko „tradycyjne” instytucje wzajemnej pomocy prawnej, lecz także - wprowadzone przez obecnie obowiązujące przepisy kodeksu postępowania karnego stanowiące implementację unijnych decyzji ramowych - skuteczniejsze instrumenty służące tworzeniu Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej i opierające się na zasadach: wzajemnego uznawania orzeczeń, wzajemnego zaufania i bezpośredniości

Rozdziały:

Dział XII.Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Rozdział 61.Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
Art. 578. [Immunitet dyplomatyczny - pełny]
Art. 579. [Immunitet konsularny - w zakresie czynności związanych z wykonywaniem funkcji]
Art. 580. [Zrzeczenie się immunitetu przez państwo wysyłające lub organizację międzynarodową]
Art. 581. [Składanie zeznań jako świadek, występowanie w charakterze biegłego lub tłumacza]
Art. 582. [Zakres zwolnienia z obowiązku składania zeznań, występowania w charakterze biegłego lub tłumacza osób objętych immunitetem konsularnym]
Art. 583. [Przeszukanie pomieszczeń dyplomatycznych]
Art. 584. [Wyłączenie stosowania przepisów wobec obywateli i mieszkańców RP]

Rozdział 62.Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych
Art. 585. [Pomoc prawna - zakres czynności]
Art. 586. [Doręczenie pisma, przesłuchanie obywatela polskiego za granicą]
Art. 587. [Dopuszczalność odczytania protokołów sporządzonych za granicą]
Art. 588. [Udzielenie pomocy przez sądy i prokuratorów polskich]
Art. 589. [Quasi-list żelazny]
Art. 589a. [Umieszczenie w polskim zakładzie karnym lub areszcie cudzoziemca pozbawionego wolności]
Art. 589b. [Pomoc prawna między organami krajowymi a zagranicznymi w zakresie postępowania przygotowawczego]
Art. 589c. [Zespół polski - przesłanki powołania, kierowanie pracą, skład, działanie]
Art. 589d. [Delegacja polskiego organu do prac na terytorium innego państwa]
Art. 589e. [Wykorzystanie informacji uzyskanych dzięki pracy w zespole]
Art. 589f. [Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za szkodę wyrządzoną przez członka zespołu]

Rozdział 62a.Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Eeuropejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Art. 589g. [Wniosek o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu lub zabezpieczeniu dowodów, procedura, zatrzymanie i wydanie dowodów, wykonanie przepadku]
Art. 589h. [Zwrot dowodów wydanych państwu wykonania postanowienia]
Art. 589i. [Uchylenie postanowienia o zatrzymaniu lub zabezpieczeniu dowodów]
Art. 589j. [Zażalenie na postanowienie]
Art. 589k. [Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa wykonania postanowienia o zatrzymaniu lub zabezpieczeniu dowodów]

Rozdział 62b.Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Eeuropejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia
Art. 589l. [Wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia]
Art. 589m. [Podstawy odmowy wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia]
Art. 589n. [Wydanie postanowienia w przedmiocie wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczenia mienia]
Art. 589o. [Podstawy wstrzymania wykonania postanowienia w przedmiocie wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczenia mienia]
Art. 589p. [Powiadomienie o treści postanowienia w przedmiocie wykonania orzeczenia]
Art. 589r. [Zasady wykonywania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia]
Art. 589s. [Okres, na który następuje zatrzymanie dowodów lub zabezpieczenie mienia]
Art. 589t. [Wniosek o wydanie zatrzymanych dowodów albo o wykonanie orzeczenia o przepadku]
Art. 589u. [Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa wykonania orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia] ..143

Rozdział 63.Przejęcie i przekazanie ścigania karnego
Art. 590. [Wniosek o przekazanie ścigania karnego lub przejęcie takiego wniosku]
Art. 591. [Wniosek o przejęcie ścigania karnego]
Art. 592. [Konsultacje, przejęcie ścigania przez organy państwa obcego]

Rozdział 64.Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów
Art. 593. [Zakres wniosków ekstradycyjnych oraz tryb ich składania]
Art. 594. [Wymogi formalne wniosku o wydanie - odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu lub wyroku]
Art. 595. [Tryb procedowania w postępowaniu ekstradycyjnym w wypadkach niecierpiących zwłoki]
Art. 596. [Wymóg zgody państwa wydającego na skazanie lub pozbawienie wolności osoby wydanej za przestępstwo nieobjęte wnioskiem; zasada specjalności]
Art. 597. [Procedura dostosowania wyroku skazującego do zakresu przestępstw, co do których nastąpiło wydanie]
Art. 598. [Bieg terminu tymczasowego aresztowania względem osoby wydanej]
Art. 599. [Zakres czasowy obowiązywania zasady specjalności, skutki powrotu osoby wydanej na terytorium RP]
Art. 600. [Informowanie państwa które dokonało przekazania o wyniku postępowania]
Art. 601. [Zwrot przedmiotów i dowodów rzeczowych państwu obcemu, które dokonało ich przekazania]

Rozdział 65.Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych
Art. 602. [Postępowanie w razie złożenia wniosku o wydanie osoby przez państwo obce]
Art. 603. [Tryb postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie (ekstradycję), właściwość sądu]
Art. 603a. [Ekstradycja uproszczona]
Art. 604. [Obligatoryjne i fakultatywne podstawy odmowy wydania]
Art. 605. [Areszt ekstradycyjny, sąd właściwy, tryb postępowania]
Art. 606. [Zezwolenie na tranzyt ekstradycyjny przez terytorium RP]
Art. 607. [Wniosek państwa obcego o wydanie przedmiotów - tryb postępowania, organ właściwy]

Rozdział 65a.Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Eeuropejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Art. 607a. [Przesłanki wydania ENA]
Art. 607b. [Przesłanki wyłączające dopuszczalność wydania ENA]
Art. 607c. [Treść ENA]
Art. 607d. [Sposób przekazania ENA do państwa jego wykonania]
Art. 607e. [Zasada specjalności - zakres ścigania, wykonania kary. Wyłączenia zasady specjalności]
Art. 607f. [Zaliczenie okresu pozbawienia wolności na terytorium państwa obcego w związku z wykonaniem ENA]
Art. 607g. [Przesłanie odpisu orzeczenia, zawiadomienia o wykonaniu kary pozbawienia wolności do państwa wykonania nakazu]
Art. 607h. [Wniosek o zajęcie i przekazanie przedmiotów na terytorium państwa obcego]
Art. 607i. [Przesłanki dalszego przekazania lub ekstradycji osoby ściganej]
Art. 607j. [Warunkowe przekazanie osoby ściganej, skutki warunkowego przekazania]

Rozdział 65b.Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Eeuropejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
Art. 607k. [Przekazanie osoby ściganej ENA przez polski sąd, cel przekazania]
Art. 607l. [Tryb postępowania w przedmiocie przekazania, zaskarżalność postanowień w przedmiocie przekazania]
Art. 607m. [Termin rozpoznania wniosku o przekazanie]
Art. 607n. [Termin przekazania osoby ściganej]
Art. 607o. [Odroczenie wykonania postanowienia o przekazaniu]
Art. 607p. [Podstawy obligatoryjnej odmowy wykonania ENA]
Art. 607r. [Podstawy fakultatywnej odmowy wykonania ENA]
Art. 607s. [Szczególne podstawy odmowy wykonania ENA, obligatoryjne orzeczenie o wykonaniu kary pozbawienia wolności]
Art. 607t. [Warunkowe przekazanie osoby ściganej]
Art. 607u. [Wykonanie ENA wydanego w celu wykonania kary lub środka zabezpieczającego orzeczonych pod nieobecność osoby ściganej]
Art. 607w. [Wykonanie ENA w przypadku braku penalizacji czynu według prawa polskiego, odstępstwo od zasady podwójnej karalności]
Art. 607x. [Zbieg ENA dotyczących tej samej osoby]
Art. 607y. [Zbieg ENA oraz wniosku o wydanie (ekstradycję)]
Art. 607z. [Wezwanie organu państwa wydania ENA do uzupełnienia informacji]
Art. 607za. [Wniosek o rozszerzenie zakresu przekazania lub zgodę na dalsze przekazanie, tryb postępowania]
Art. 607zb. [Zasady tranzytu osoby ściganej ENA przez terytorium RP]
Art. 607zc. [Postępowanie w przypadku błędnego skierowania ENA]

Rozdział 66.Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
Art. 608. [Wniosek o przejęcie w celu wykonania kary lub środka skazanego lub osoby, wobec której orzeczony został środek pozwalający na pozbawienie wolności]
Art. 609. [Wydanie postanowienia w przedmiocie przejęcia orzeczenia do wykonania w RP]
Art. 610. [Przejęcie skazanego cudzoziemca w celu wykonania kary lub środka]
Art. 611. [Właściwość sądu]
Art. 611a. [Rozpoznanie sprawy dopuszczalności przejęcia lub przekazania orzeczenia do wykonania]
Art. 611b. [Niedopuszczalność przejęcia orzeczenia do wykonania lub przekazania do wykonania]
Art. 611c. [Postępowanie po przejęciu do wykonania - określenie kwalifikacji prawnej czynu, kary i środka]
Art. 611d. [Wniosek o dokonanie zabezpieczenia majątkowego]
Art. 611e. [Skazany opuszczający terytorium RP - odpowiednie stosowanie przepisów]
Art. 611f. [Wykonywanie orzeczeń o karach pieniężnych]

Rozdział 66a.Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Eeuropejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu
Art. 611fa. [Procedura wystąpienia z wnioskiem o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu]
Art. 611fb. [Określenie państwa, któremu przypada kwota uzyskana z egzekucji]
Art. 611fc. [Podstawy zawieszenia i umorzenia postępowania karnego]
Art. 611fd. [Zakres informacji przekazywanych przez polski sąd]
Art. 611fe. [Posiedzenie w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem o wykonanie orzeczenia]

Rozdział 66b.Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Eeuropejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
Art. 611ff. [Procedura przyjęcia i rozpoznania wniosku innego państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym]
Art. 611fg. [Podstawy odmowy wykonania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym]
Art. 611fh. [Posiedzenie w przedmiocie wykonania orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym]
Art. 611fi. [Zasady postępowania z kwotami wyegzekwowanymi na podstawie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym]
Art. 611fj. [Częściowe wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym]
Art. 611fk. [Podstawy umorzenia postępowania wykonawczego]
Art. 611fl. [Obowiązki informacyjne polskiego sądu]
Art. 611fm. [Ponoszenie kosztów]

Rozdział 66c.Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Eeuropejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Art. 611fn. [Procedura wystąpienia z wnioskiem do państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia przepadku]
Art. 611fo. [Zasady postępowania z wyegzekwowanym mieniem]
Art. 611fp. [Brak podstaw do wstrzymania postępowania wykonawczego]
Art. 611fr. [Obowiązki informacyjne polskiego sądu]
Art. 611fs. [Posiedzenie w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem o wykonanie orzeczenia przepadku]
Art. 611ft. [Zasady odpowiedzialności za szkodę]

Rozdział 66d.Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Eeuropejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Art. 611fu. [Procedura przyjęcia wniosku i wykonania orzeczenia przepadku wydanego w innym państwie członkowskim UE]
Art. 611fw. [Podstawy odmowy wykonania orzeczenia przepadku wydanego w innym państwie członkowskim UE]
Art. 611fx. [Posiedzenie w przedmiocie wykonania orzeczenia przepadku]
Art. 611fy. [Podstawy zawieszenia postępowania w przedmiocie wykonania orzeczenia przepadku]
Art. 611fz. [Postępowanie w przypadku kilku orzeczeń przepadku]
Art. 611fza. [Częściowe wykonanie orzeczenia przepadku]
Art. 611fzb. [Postępowanie z wyegzekwowanym mieniem]
Art. 611fzc. [Postanowienie o umorzeniu postępowania wykonawczego]
Art. 611fzd. [Obowiązki informacyjne polskiego sądu]
Art. 611fze. [Ponoszenie kosztów, zasady odpowiedzialności za szkodę]

Rozdział 66e.Współpraca z Międzynarodowym Ttrybunałem Karnym
Art. 611g. [Wniosek o współpracę z Trybunałem]
Art. 611h. [Postępowanie w przypadku złożenia wniosku o przekazanie osoby]
Art. 611i. [Przekazanie wniosku o zezwolenie na przewóz osoby do Trybunału]
Art. 611j. [Tymczasowe aresztowanie na wniosek Trybunału]
Art. 611k. [Dodatkowe informacje w przypadku wniosku Trybunału o zgodę na ściganie, ukaranie, pozbawienie wolności]
Art. 611l. [Zgoda na przekazanie osoby Trybunałowi]
Art. 611m. [Wstrzymanie od rozstrzygania w przedmiocie wniosku Trybunału i przekazanie sprawy do Ministra Sprawiedliwości]
Art. 611n. [Negatywne przesłanki udzielenia pomocy prawnej Trybunałowi]
Art. 611o. [Postępowanie w przypadku wniosku Trybunału o udostępnienie dokumentu lub informacji istotnych dla bezpieczeństwa RP]
Art. 611p. [Postępowanie w przypadku wniosku Trybunału o udostępnienie dokumentu lub informacji niejawnych]
Art. 611r. [Obecność przy wykonywaniu wniosku o współpracę]
Art. 611s. [Organ dokonujący ustaleń z Trybunałem]

Rozdział 67.Przepisy końcowe
Art. 612. [Zawiadomienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania lub zatrzymaniu]
Art. 613. [Porozumiewanie się sądów i prokuratorów z organami obcego państwa]
Art. 614. [Zwrot poniesionych wydatków]
Art. 615. [Pierwszeństwo umowy międzynarodowej, zasada wzajemności, zasady postępowania w stosunkach między trybunałami międzynarodowymi i organami]

Tytuł książki: "Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych Komentarz"
Autor: Gwidon Jaworski, Aleksandra Sołtysińska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 89.00zł 71.20zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
CUDA w przykładach Wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GPU
CUDA w przykładach Wprowadzenie do ogólnego programowania procesorów GPU
Jason Sanders, Edward Kandrot
HELION
Tyrani i błaźni Od czasów rzymskich i Henryka VIII Tudora do Stalina i Hitlera
Tyrani i błaźni Od czasów rzymskich i Henryka VIII Tudora do Stalina i Hitlera
Besala Jerzy
Bellona
Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego Rola rynków wschodzących
Procesy umiędzynarodowienia przemysłu samochodowego Rola rynków wschodzących
Łasak Piotr
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Społeczno-polityczna sytuacja Łemków w III RP
Społeczno-polityczna sytuacja Łemków w III RP
Filipiak Leszek
Adam Marszałek
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw
Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw
Stuss Magdalena M.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ustawa o finansach publicznych Komentarz
Ludmiła Lipiec-Warzecha
Wolters Kluwer
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer
 Kategoria:
 Chirurgia
Kompendium chirurgii laparoskopowej

Kompendium chirurgii laparoskopowej

99.00zł
84.15zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Animacja komputerowa Algorytmy i techniki Rick Parent PWN
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
Anatomia zwierząt Tom 2 Narządy wewnętrzne i układ krążenia Wydanie 3 Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński PWN
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN
Akademia sieci CISCO CCNA Exploration Semestr 1 - 4 Praca zbiorowa PWN
Matematyka konkretna Wydanie 4 Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik PWN
OpenGL w praktyce Janusz Ganczarski BTC