Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Prawo » Prawo karne » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
  Aplikacje prawnicze
  Bezpieczeństwo publiczne
  Kryminalistyka
  Prawa człowieka
  Prawo
  Prawo administracyjne
  Prawo autorskie patentowe
  Prawo budowlane
  Prawo cywilne
  Prawo finansowe bankowe
  Prawo gospodarcze i handlowe
  Prawo karne
  Prawo konstytucyjne państwowe
  Prawo mieszkaniowe Księgi
  Prawo międzynarodowe
  Prawo o ochronie środowiska
  Prawo pracy
  Prawo prasowe
  Prawo rodzinne i opiekuńcze
  Prawo spadkowe
  Prawo ubezpieczeń społecznych
  Prawo upadłościowe i naprawcze
  Prawo zamówień publicznych
  Sądownictwo
  Zawody prawnicze
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 Czelej
Pogranicza psychiatrii Drogi i bezdroża umysłu

Pogranicza psychiatrii Drogi i bezdroża umysłu

42.00zł
35.70zł
Proces karny Część ogólna 59.00zł 47.20zł
Proces karny Część ogólna

Tytuł: Proces karny Część ogólna
Autor: Edward Skrętowicz, Romuald Kmiecik
ISBN: 978-83-7601-816-4
Ilość stron: 380
Data wydania: 2009
Format: 17.0x24.0cm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 59.00zł 47.20zł


Podręcznik autorstwa profesorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zawiera obszerny zbiór podstawowych informacji z zakresu części ogólnej wykładu prawa karnego procesowego ("postępowania karnego" według terminologii programu studiów prawniczych).

Książka, przeznaczona jako pomoc dydaktyczna dla studiujących postępowanie karne, ukazuje też liczne problemy teoretyczne i interpretacyjne powstające na tle unormowań wielokrotnie nowelizowanego kodeksu postępowania karnego z 1997 roku. W niniejszym wydaniu podręcznika uwzględniono nowelizacje tego kodeksu dokonane w ostatnich latach (do 2009 r.). Książka może zainteresować szersze grono Czytelników, zwłaszcza prawników praktyków profesjonalnie związanych z wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych.

Indeks rzeczowy zamieszczony w podręczniku zawiera około 700 haseł.

Rozdziały:

Rozdział pierwszy.Prawo karne procesowe i proces karny - podstawowe pojęcia i założenia teoretyczne
§ 1. Prawo karne procesowe a proces karny; wyłączność sądowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych (nulla poena sine iudicio)
§ 2. Funkcje prawa karnego procesowego; pojęcie procedury karnej
§ 3. Społeczne znaczenie prawa karnego procesowego
§ 4. Teoria procesu karnego jako dyscyplina naukowa i dydaktyczna; stosunek do innych dyscyplin
§ 5. Początki i rozwój nauki procesu karnego w Polsce
§ 6. Podstawowe działy teorii procesu karnego; pojęcia "statyka" i "dynamika"; terminologia karnoprocesowa
§ 7. Język sądowy a język prawniczy i prawny
§ 8. Źródła prawa karnego procesowego; przepisy karnoprocesowe
§ 9. Obowiązywanie przepisów prawa karnego procesowego w miejscu i w czasie
§ 10. Stosowanie i wykładnia prawa karnego procesowego
§ 11. Gwarancje procesowe
§ 12. Charakter prawny ("istota"), podstawa, przedmiot i rodzaje procesu karnego
12.1. Charakter prawny procesu karnego
12.2. Podstawa materialna i podstawa wszczęcia procesu karnego
12.3. Przedmiot procesu karnego jako kryterium zróżnicowania postępowań karnych
§ 13. Perspektywy rozwoju prawa karnego procesowego w świetle nowych koncepcji kryminologicznych

Rozdział drugi.Naczelne zasady procesowe w postępowaniu karnym
§ 1. Pojęcie i rodzaje naczelnych zasad karnoprocesowych
§ 2. Zasada oficjalności (zasada ścigania z urzędu)
§ 3. Zasada legalizmu
§ 4. Zasada skargowości
§ 5. Zasada kontroli orzeczeń
§ 6. Zasada kontradyktoryjności
§ 7. Zasada prawdy materialnej
§ 8. Zasada domniemania niewinności oskarżonego (praesumptio boni viri; in dubio pro reo)
§ 9. Zasada swobodnej oceny dowodów
§ 10. Zasada bezpośredniości
§ 11. Zasada jawności
§ 12. Zasada ustności
§ 13. Zasada ciągłości rozprawy i koncentracji materiału dowodowego
§ 14. Zasada prawa oskarżonego do obrony
§ 15. Zasada rzetelności (lojalności)
§ 16. Zasada udziału czynnika obywatelskiego (ludowego, społecznego) w składzie orzekającym
§ 17. Zasada szybkości postępowania

Rozdział trzeci.Uczestnicy procesu
§ 1. Pojęcia wstępne
§ 2. Sąd karny
2.1. Rodzaje sądów karnych i niezawisłość sędziowska
2.2. Prawo obywatela do niezawisłego i bezstronnego sądu
2.3. Wyłączenie sędziego
2.4. Właściwość sądu
2.5. Skład sądu orzekającego
§ 3. Strony, obrońcy i pełnomocnicy
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Oskarżyciel publiczny
3.3. Pokrzywdzony
3.4. Oskarżyciel posiłkowy
3.5. Oskarżyciel prywatny
3.6. Powód cywilny
3.7. Oskarżony
3.7.1. Oskarżony, podejrzany, osoba podejrzana
3.7.2. Prawa i obowiązki oskarżonego oraz osoby podejrzanej
3.7.3. Badania osobopoznawcze
3.8. Obrońca
3.9. Pełnomocnik
§ 4. Przedstawiciel społeczny
§ 5. Podmiot odpowiedzialny majątkowo
§ 6. Inni uczestnicy procesu

Rozdział czwarty.Przesłanki procesowe
I. Zagadnienia ogólne
§ 1. Pojęcie przesłanki procesowej; przesłanka procesowa na tle innych przeszkód procesowych
§ 2. Rodzaje dopuszczalności procesu karnego
§ 3. Pojęcie przesłanek procesowych w teorii procesu karnego
§ 4. Systematyka przesłanek procesowych
§ 5. Przesłanki procesowe a odmowa wszczęcia i umorzenie procesu karnego
§ 6. Zbieg przesłanek procesowych ujemnych

II. System przesłanek procesowych
§ 7. Podsądność sprawy karnej
7.1. Pojęcie jurysdykcji; podsądność sprawy karnej na tle jurysdykcji krajowej i powszechnej; bezwzględne i względne ograniczenia jurysdykcyjne
7.2. Ograniczenie podsądności spraw karnych w zakresie jurysdykcji powszechnej
7.2.1. Ograniczenie jurysdykcji powszechnej przez orzecznictwo sądów karnych wojskowych
7.2.2. Ograniczenie jurysdykcji powszechnej przez Trybunał Stanu
7.2.3. Ograniczenie jurysdykcji powszechnej przez orzecznictwo sądów (komisji) dyscyplinarnych
7.2.4. Ograniczenie podsądności przez immunitety przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz inne ograniczenia podsądności w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych
7.3. Względne ograniczenie podsądności spraw sądom powszechnym przez immunitety formalne przysługujące obywatelom polskim
7.4. Ograniczenie jurysdykcji w sprawie karnej ze względu na charakter czynu niebędącego przestępstwem
§ 8. Właściwość sądu
§ 9. Istnienie stron procesowych
§ 10. Skarga uprawnionego oskarżyciela
§ 11. Wniosek o ściganie
§ 12. Prawomocność materialna (res iudicata, powaga rzeczy osądzonej, zakaz ne bis in idem)
§ 13. Zawisłość sprawy (litis pendentio)
§ 14. Abolicja
§ 15. Przedawnienie karalności
§ 16. Nieprzestępność i niekaralność czynu zabronionego

Rozdział piąty.Czynności procesowe
§ 1. Pojęcie i podział czynności procesowych
§ 2. Decyzje organów procesowych i ich podział; orzekanie na rozprawie i na posiedzeniu poza rozprawą
§ 3. Problem prawomocności orzeczeń
§ 4. Instytucja nieważności orzeczeń z mocy samego prawa - jej zniesienie w 2003 r. i propozycje de lege ferenda
§ 5. Narada i głosowanie
§ 6. Czynności procesowe stron - ich porządek i forma
§ 7. Terminy procesowe
§ 8. Doręczenia
§ 9. Protokoły i inne formy utrwalenia czynności procesowych
§ 10. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów
§ 11. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt
§ 12. Czynności konsensualne, dobrowolne poddanie się karze
§ 13. Czynności mediacyjne i znaczenie uzgodnień (porozumień)

Rozdział szósty.Środki przymusu
§ 1. Podział środków przymusu
§ 2. Zatrzymanie
§ 3. Środki zapobiegawcze
3.1. Rodzaje środków zapobiegawczych
3.2. Podstawy i tryb stosowania środków zapobiegawczych - uwagi ogólne
3.3. Tymczasowe aresztowanie
3.4. Poręczenie majątkowe
3.5. Poręczenie społeczne i osoby godnej zaufania
3.6. Dozór Policji
3.7. Zawieszenie oskarżonego w wykonywaniu niektórych form działalności lub nakaz powstrzymania się od niej
3.8. Zakaz opuszczania kraju
§ 4. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
§ 5. List żelazny
§ 6. Kary porządkowe
§ 7. Zabezpieczenie majątkowe

Rozdział siódmy.Teoria prawa dowodowego
I. Zagadnienia ogólne
§ 1. Uwagi wstępne
§ 2. Pojęcie dowodu i dowodzenia
§ 3. Przeprowadzenie dowodu; źródło dowodu i środek dowodowy
§ 4. Przedmiot dowodzenia
§ 5. Udowodnienie, uprawdopodobnienie, domniemanie a ciężar dowodzenia (udowodnienia)
§ 6. Systematyka dowodów
§ 7. Zakazy dowodowe, ich klasyfikacja i skutki naruszenia zakazów
§ 8. Czynności przeprowadzenia dowodów (ujawnianie środków dowodowych) - zagadnienia ogólne
§ 9. Ocena dowodów
§ 10. Inicjatywa dowodowa

II. Środki dowodowe
§ 11. Wyjaśnienia oskarżonego (podejrzanego)
§ 12. Zeznanie świadka
§ 13. Opinia biegłego i inne środki dowodowe wymagające "wiadomości specjalnych"
§ 14. Dokument i jego treść
§ 15. Wynik wywiadu środowiskowego oraz inne dokumenty sprawozdawcze
§ 16. Właściwości informacyjne dowodu rzeczowego i jego oględziny
§ 17. Dowody "nienazwane" i inne środki dowodowe o charakterze wyjątkowym; ekspertyza z zastosowaniem poligrafu (wariografu), świadek utajniony i świadek koronny
§ 18. Poszukiwanie środków dowodowych; przeszukanie w celu odnalezienia i zabezpieczenia przedmiotów stanowiących dowód w sprawie

Tytuł książki: "Proces karny Część ogólna"
Autor: Edward Skrętowicz, Romuald Kmiecik
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 59.00zł 47.20zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Metody inwigilacji i elementy informatyki śledczej + 2xDVD
Metody inwigilacji i elementy informatyki śledczej + 2xDVD
Artur M. Kalinowski
CSH
O moją Polskę
O moją Polskę
Anna Rudzińska
Poltext
Żeglarstwo dla dzieci
Żeglarstwo dla dzieci
Tim Davison
Alma Press
Zarys teorii postępowania administracyjnego
Zarys teorii postępowania administracyjnego
Zbigniew Kmieciak
Wolters Kluwer
Państwo Islamskie Geneza nowego kalifatu
Państwo Islamskie Geneza nowego kalifatu
Hanne Olivier, Flichy de La Neuville Thomas
Dialog
Kapitał ludzki organizacji
Kapitał ludzki organizacji
Grzegorz Łukasiewicz
PWN
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer
 Kategoria:
 Fizyka
Fizyka statystyczna Część 2

Fizyka statystyczna Część 2

129.00zł
94.17zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 Atlas rysunków + CD Wydanie 2 Adam Zybura PWN
Linux w systemach embedded Marcin Bis BTC
Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Wydanie 12 Grigorij M. Fichtenholz PWN
3ds Max 2012 Biblia Kelly L. Murdock HELION
MERITUM Podatki 2017 Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer
Animacja komputerowa Algorytmy i techniki Rick Parent PWN
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN
Miejscowa wentylacja wywiewna Poradnik Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy Maciej Gliński DW Medium