Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Prawo » Prawo upadłościowe i naprawcze » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Beletrystyka
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
  Aplikacje prawnicze
  Bezpieczeństwo publiczne
  Kryminalistyka
  Prawa człowieka
  Prawo
  Prawo administracyjne
  Prawo autorskie patentowe
  Prawo budowlane
  Prawo cywilne
  Prawo finansowe bankowe
  Prawo gospodarcze i handlowe
  Prawo karne
  Prawo konstytucyjne państwowe
  Prawo mieszkaniowe Księgi
  Prawo międzynarodowe
  Prawo o ochronie środowiska
  Prawo pracy
  Prawo prasowe
  Prawo rodzinne i opiekuńcze
  Prawo spadkowe
  Prawo ubezpieczeń społecznych
  Prawo upadłościowe i naprawcze
  Prawo zamówień publicznych
  Sądownictwo
  Zawody prawnicze
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych 105.00zł 84.00zł
Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych

Tytuł: Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych
Autor: Marta Armatowska
ISBN: 978-83-264-1390-2
Ilość stron: 284
Data wydania: 02/2011
Oprawa: Twarda
Format: 13.0x20.5cm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 105.00zł 84.00zł


Prezentowana monografia jest wyczerpującym i szczegółowym opracowaniem zagadnień związanych z uznawaniem zagranicznych postępowań upadłościowych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, wyłaniających się na tle różnych systemów i regulacji prawnych. Punktem odniesienia prowadzonych rozważań są regulacje prawa polskiego.

Autorka prezentuje jurysdykcje krajowa w sprawach upadłościowych, formułuje definicje uznania zagranicznych postępowań upadłościowych na użytek tego rozporządzenia, bada przedmiot uznania, odmowę uznania zagranicznego postępowania upadłościowego, prawo właściwe dla postępowania upadłościowego i jego skutków, a także omawia skutki prawne uznania zagranicznych postępowań upadłościowych oraz uprawnienia zarządcy do podejmowania działań na terytorium państwa, w którym nastąpiło uznanie.

Niepodważalnym walorem monografii jest to, ze zawiera ona wiele przykładów zaczerpniętych z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sadów krajowych; autorka omawia także część problemów prawnych na podstawie kazusów.

Rozdziały:

Rozdział I. Uwagi ogólne o rozporządzeniu Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego
1. Tło historyczne i cele
2. Zakres zastosowania rozporządzenia
2.1. Podmiotowy zakres zastosowania
2.2. Terytorialny zakres zastosowania
2.3. Przedmiotowy zakres zastosowania: pojęcie postępowania upadłościowego
2.4. Czasowy zakres zastosowania
3. Struktura rozporządzenia nr 1346/2000
4. Stosunek rozporządzenia nr 1346/2000 do prawa krajowego oraz do umów międzynarodowych

Rozdział II. Jurysdykcja krajowa w sprawach upadłościowych według rozporządzenia 1346/2000
1. Pojęcie jurysdykcji krajowej
2. Rodzaj jurysdykcji ustanowiony w rozporządzeniu nr 1346/2000
3. Jurysdykcja do prowadzenia głównego postępowania upadłościowego
3.1. Główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika - uwagi ogólne
3.2. Pozytywny konflikt kompetencji sądów
4. Jurysdykcja do prowadzenia ubocznego postępowania upadłościowego
4.1. Uboczne postępowanie upadłościowe wszczęte przed wszczęciem postępowania głównego
4.2. Postępowanie wtórne
5. Sposób określania jurysdykcji krajowej przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia nr 1346/2000
6. Niezmienność jurysdykcji krajowej po zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Rozdział III. Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych i jego przedmiot
1. Uwagi ogólne
2. Charakter prawny uznania na tle rozporządzenia nr 1346/2000
3. Postępowanie upadłościowe jako przedmiot uznania w ogólności
4. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń dotyczących prowadzenia i ukończenia postępowania upadłościowego (art. 25 ust. 1 akapit pierwszy)
5. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń wydawanych bezpośrednio na podstawie postępowania upadłościowego i blisko z nim związanych (art. 25 ust. 1 akapit drugi)
6. Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawie środków zabezpieczających orzekanych po zgłoszeniu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego (art. 25 ust. 1 akapit trzeci)
7. Uznawanie i wykonywanie innych orzeczeń (art. 25 ust. 2)
8. Przesłanki uznania w ogólności
8.1. Szczegółowe przesłanki uznania
8.2. Problem jurysdykcji krajowej sądu wszczynającego postępowanie upadłościowe jako podstawy odmowy uznania

Rozdział IV. Odmowa uznania zagranicznego postępowania upadłościowego
1. Uwagi ogólne
2. Podstawa odmowy uznania zagranicznego postępowania upadłościowego przewidziana w art. 26 i art. 25 ust. 3
2.1. Sprzeczność z klauzulą ordre public w zakresie prawa procesowego
2.2. Sprzeczność z klauzulą ordre public w zakresie prawa materialnego
3. Postępowanie w przedmiocie odmowy uznania zagranicznego postępowania upadłościowego
3.1. Właściwość sądów
3.2. Wszczęcie postępowania o odmowę uznania zagranicznego postępowania upadłościowego
4. Skutki prawne odmowy uznania zagranicznych postępowań upadłościowych
5. Niedopuszczalność wszczęcia postępowania w przedmiocie uchylenia lub zmiany orzeczenia o uznaniu
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Brak podstaw do uznania zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym
5.3. Wszczęcie postępowania na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego i legitymacja do złożenia wniosku
5.4. Treść postanowienia o uchyleniu lub zmianie orzeczenia według prawa upadłościowego i naprawczego
5.5. Możliwość zaskarżenia postanowienia o uchyleniu lub zmianie orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym

Rozdział V. Prawo właściwe dla postępowania upadłościowego i jego skutków
1. Uwagi ogólne
2. Prawa rzeczowe osób trzecich (art. 5)
3. Potrącenie (art. 6)
4. Zastrzeżenie prawa własności (art. 7)
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Pojęcie zastrzeżenia prawa własności na gruncie rozporządzenia nr 1346/2000
4.3. Zastrzeżenie prawa własności w przypadku upadłości kupującego (art. 7 ust. 1)
4.4. Zastrzeżenie prawa własności w przypadku upadłości sprzedawcy (art. 7 ust. 2)
5. Umowy dotyczące nieruchomości (art. 8)
6. Skutki co do praw podlegających wpisowi do rejestru (art. 11)
7. Ochrona nabywcy - osoby trzeciej (art. 14)
8. Systemy płatności oraz rynki finansowe (art. 9)
9. Umowa o pracę (art. 10)
10. Czynności prawne dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 13)

Rozdział VI. Skutki uznania zagranicznych postępowań upadłościowych
1. Uwagi ogólne
2. Materialnoprawne skutki uznania zagranicznych postępowań upadłościowych
2.1. Powstanie masy upadłości
2.2. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
2.3. Obowiązek zwrotu zaspokojenia w innym postępowaniu oraz zaliczenie otrzymanego zaspokojenia jako wyraz równorzędnego traktowania wierzycieli (art. 20)
2.4. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego
2.5. Spełnienie świadczenia na rzecz dłużnika (art. 24)
2.6. Zakaz indywidualnego dochodzenia zaspokojenia przez wierzycieli
3. Procesowe skutki prawne uznania zagranicznych postępowań upadłościowych
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Wpływ wszczęcia zagranicznego postępowania upadłościowego na możliwość dochodzenia praw przez poszczególnych wierzycieli (art. 4 ust. 2 zdanie drugie lit. f)
3.3. Wpływ postępowania upadłościowego na toczące się postępowania (art. 15 rozporządzenia nr 1346/2000, art. 397 p.u.n.)
3.4. Zabezpieczenie masy upadłości przez zarządcę tymczasowego i jego znaczenie (art. 38, art. 25 ust. 1 akapit trzeci)

Rozdział VII. Uprawnienia zarządcy do podejmowania działań na terytorium państwa członkowskiego, w którym nastąpiło uznanie
1. Uwagi ogólne
2. Przesłanki formalne podjęcia czynności przez zarządcę na podstawie art. 19
3. Regulacje wspólne dotyczące uprawnień zarządcy powołanego w głównym postępowaniu upadłościowym oraz zarządcy powołanego w ubocznym postępowaniu upadłościowym
3.1. Uprawnienie do zgłoszenia wniosku o obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz orzeczenia o powołaniu zarządcy (art. 21 ust. 1)
3.2. Obowiązek współpracy i udzielania informacji a zarząd masą upadłości
3.3. Zawiadamianie wierzycieli o wszczęciu postępowania upadłościowego
3.4. Zgłaszanie roszczeń wierzycieli (art. 32 ust. 2)
3.5. Uprawnienie do udziału w zgromadzeniu wierzycieli (art. 32 ust. 3)
3.6. Uprawnienie do zaskarżania czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli (art. 4 ust. 2 zdanie drugie lit. m)
4. Dalsze uprawnienia zarządcy powołanego w głównym postępowaniu upadłościowym
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Uprawnienie do usuwania przedmiotów (art. 18 ust. 1 zdanie drugie)
4.3. Uprawnienie do zbywania składników majątkowych (art. 18 ust. 3 zdanie pierwsze)
4.4. Roszczenie o zwrot otrzymanego zaspokojenia uzyskanego nienależnie po wszczęciu głównego postępowania upadłościowego (art. 20 ust. 1)
4.5. Uprawnienie do zgłoszenia wniosku o wpis o wszczęciu postępowania do rejestrów publicznych (art. 22 ust. 1)
4.6. Występowanie z wnioskiem o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego (art. 29)
4.7. Uprawnienia procesowe zarządcy powołanego w głównym postępowaniu upadłościowym w sytuacji, gdy postępowanie upadłościowe może zostać ukończone bez likwidacji
4.8. Uprawnienie do zgłoszenia wniosku o przekształcenie postępowania wymienionego w załączniku A w postępowanie likwidacyjne (art. 37)
4.9. Prawo do żądania przekazania zarządcy w postępowaniu głównym nadwyżki pozostałej po likwidacji masy upadłości w postępowaniu wtórnym (art. 35)
5. Dalsze uprawnienia zarządcy ustanowionego w ubocznym postępowaniu upadłościowym

Uprawnienie do ingerencji w innym państwie członkowskim w razie usunięcia mienia wchodzącego w skład masy upadłości w wyniku oszustwa (art. 18 ust. 2 zdanie pierwsze) oraz uprawnienie do zaskarżania czynności prawnych w innych państwach członkowskich (art. 18 ust. 2 zdanie drugie)
Wnioski końcowe
Bibliografia
Wykaz orzeczeń

Tytuł książki: "Uznanie zagranicznych postępowań upadłościowych"
Autor: Marta Armatowska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 105.00zł 84.00zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
Polsko-niemiecki słownik budowlany Słownik podręczny
Polsko-niemiecki słownik budowlany Słownik podręczny
M. Sokołowska, K. Żak
WNT
Blondynka
Blondynka
Joyce Carol Oates
Rebis
Opieka paliatywna
Opieka paliatywna
Anna Adamczyk, Krzysztof Jan Buczkowski, Damian Jagielski
PZWL
Atlas ultrasonografii 3D/4D w położnictwie i ginekologii
Atlas ultrasonografii 3D/4D w położnictwie i ginekologii
Asim Kurjak, David Jackson
MediPage
Badania laboratoryjne w hematologii
Badania laboratoryjne w hematologii
Bożena Jadwiga Mariańska, Jadwiga Fabijańska-Mitek, Jerzy Windyga
PZWL
Maksymalna kontrola Techniki jazdy na motocyklach typu cruiser
Maksymalna kontrola Techniki jazdy na motocyklach typu cruiser
Hahn Pat
Wiedza Powszechna
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer
 Kategoria:
 Fizyka
Pan raczy żartować Panie Feynman

Pan raczy żartować Panie Feynman

44.90zł
38.17zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Autodesk Inventor Professional /Fusion 2012PL/2012+ Metodyka projektowania z płytą CD Andrzej Jaskulski PWN
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Animacja komputerowa Algorytmy i techniki Rick Parent PWN
Anatomia zwierząt Tom 2 Narządy wewnętrzne i układ krążenia Wydanie 3 Kazimierz Krysiak, Krzysztof Świeżyński PWN
Fizyka współczesna Paul A. Tipler Ralph A. Llewellyn PWN
Matematyka konkretna Wydanie 4 Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik PWN
OpenGL Księga eksperta Wydanie V Richard S. Wright, Jr., Nicholas Haemel, Graham Sellers, Benjamin Lipc HELION
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
Encyklopedia zdrowia Tom 1-2 Wydanie 9 Witold S. Gumułka, Wojciech Rewerski PWN