Księgarnia naukowo-techniczna styczna.pl

Księgarnia naukowo-techniczna
styczna.pl

 


Zaawansowane wyszukiwanie
  Strona Główna » Sklep » Ekonomia Finanse » Rachunkowość » Moje Konto  |  Zawartość Koszyka  |  Do Kasy   
 Wybierz kategorię
Albumy
Architektura
Biochemia
Biologia
Biznes
Budownictwo
Chemia
Design DTP
E-biznes
Ekologia i środowisko
Ekonometria
Ekonomia Finanse
  Audyt finansowy
  Bankowość Kredyty
  Controlling
  Ekonomia
  Finanse
  Fundusze emerytalne
  Giełda Inwestycje
  Globalizacja
  Gospodarka
  Pieniądz
  Podatki
  Rachunkowość
  Ubezpieczenia
Elektronika
Elektrotechnika
Encyklopedie
Energetyka
Fizyka
Fotografia
Geografia
Historia
Informatyka
Maszynoznawstwo
Matematyka
Medycyna
Motoryzacja
Polityka
Popularnonaukowe
Poradniki
Prawo
Słowniki
Sport
Sztuka
Technika
Telekomunikacja
Turystyka
Zarządzanie jakością

Zobacz pełny katalog »
 Wydawnictwo:
 PZWL
Choroby przyzębia Zapobieganie, diagnostyka i leczenie

Choroby przyzębia Zapobieganie, diagnostyka i leczenie

59.00zł
40.12zł
Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 169.00zł 135.20zł
Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Tytuł: Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Autor: Gertruda Krystyna Świderska
ISBN: 978-83-264-0719-2
Ilość stron: 576
Data wydania: 04/2012 (wydanie 2)
Oprawa: Twarda
Format: 17.0x24.5cm
Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Cena: 169.00zł 135.20zł


Opracowanie zawiera obszerny komentarz do planu kont wraz z omówieniem różnic między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości oraz wskazówki, co należy uwzględnić w planie kont, by sprostać wymaganiom MSR. Publikacja zawiera wiele przykładów ilustrujących szczególnie trudne zagadnienia.

Główne części publikacji to:
• wykaz kont syntetycznych w zakresie, który pozwala ująć wszystkie zdarzenia w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania finansowego w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
• komentarz do każdego zespołu kont obejmujący część wprowadzającą oraz szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych kont,
• szczegółowe wyjaśnienia dla każdego konta syntetycznego z typowymi zapisami księgowymi i wskazaniami do rozwinięcia analitycznego zapewniającego spełnienie wymagań związanych ze sporządzeniem bilansu (w tym informacji dodatkowej), klasyfikacji GUS, rozrachunków z budżetem,
• procedury sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat na podstawie zawartego w opracowaniu planu kont.

Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla: księgowych w firmach, właścicieli biur rachunkowych, biegłych rewidentów i dyrektorów finansowych.

Wzorcowy plan kont został przygotowany przez zespół ekspertów łączących doświadczenie praktyczne (badanie sprawozdań finansowych, usługowe prowadzenie ksiąg, doradztwo finansowe] z dorobkiem naukowym oraz uczestnictwem w pracach nad doskonaleniem prawa bilansowego.

Rozdziały:
Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości
Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości
Wykaz kont dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Zespół 0. Aktywa trwałe

1. Definicje, podstawowe pojęcia
1.1. Rzeczowe aktywa trwałe
1.2. Umowa leasingu
1.3. Wartości niematerialne i prawne
1.4. Inwestycje
1.5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Zasady wyceny
2.1. Rzeczowe aktywa trwałe
2.1.1. Wartość początkowa
2.1.2. Nabycie środków trwałych w wyniku wymiany
2.1.3. Wycena środków trwałych w leasingu finansowym
2.1.4. Ulepszenie środków trwałych
2.1.5. Aktualizacja wyceny (przeszacowanie) środków trwałych
2.1.6. Amortyzacja (umorzenie)
2.1.7. Utrata wartości
2.2. Wartości niematerialne i prawne
2.3. Inwestycje długoterminowe
2.3.1. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
2.3.2. Inwestycje w aktywa finansowe

3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice
3.1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne
3.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3.3. Inwestycje
3.3.1. Inwestycje długoterminowe
3.3.2. Inwestycje w aktywa finansowe

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Konta 01 - Rzeczowe aktywa trwałe
Konto 011 - Środki trwałe
Konto 012 - Środki trwałe w budowie
Konto 013 - Zaliczki na środki trwałe w budowie
Konto 016 - Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych
Konto 017 - Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie
Konta 02 - Wartości niematerialne i prawne
Konto 021 - Wartości niematerialne i prawne
Konto 022 - Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych
Konto 023 - Wartość firmy
Konto 024 - Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Konto 026 - Odpisy z tytułu utraty wartości przez wartości niematerialne i prawne
Konta 03 - Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe
Konto 031 - Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe - nieruchomości
Konto 032 - Długoterminowe inwestycje w aktywa niefinansowe - wartości niematerialne i prawne
Konto 033 - Inwestycje długoterminowe w aktywa niefinansowe - inne inwestycje
Konta 04 - Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe - udziały i akcje
Konto 041 - Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje przeznaczone do obrotu
Konto 042 - Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje dostępne do sprzedaży
Konto 043 - Inwestycje długoterminowe - udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych
Konta 05 - Inwestycje długoterminowe w aktywa finansowe inne niż udziały i akcje
Konto 050 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Konto 051 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
Konto 052 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe stanowiące pożyczki i wierzytelności
Konto 053 - Inwestycje długoterminowe - dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności
Konto 054 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe przeznaczone do obrotu
Konto 055 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe dostępne do sprzedaży
Konto 056 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe stanowiące pożyczki i wierzytelności
Konto 057 - Inwestycje długoterminowe - pożyczki długoterminowe utrzymywane do terminu wymagalności
Konto 058 - Inwestycje długoterminowe - jednostki uczestnictwa przeznaczone do obrotu
Konto 059 - Inwestycje długoterminowe - jednostki uczestnictwa dostępne do sprzedaży
Konta 07 - Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Konto 070 - Umorzenie środków trwałych
Konto 075 - Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Konta pozabilansowe
Konto 091 - Środki trwałe dzierżawione i leasingowane
Konto 092 - Grunty przyjęte w wieczyste użytkowanie

Zespół 1. Inwestycje krótkoterminowe

1. Definicje, podstawowe pojęcia
1.1. Inwestycje, instrumenty finansowe a aktywa finansowe
1.1.1. Instrumenty finansowe
1.1.2. Aktywa finansowe: aktywa pieniężne i umowne prawa do otrzymania aktywów pieniężnych
1.1.3. Aktywa finansowe: instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki
1.1.4. Aktywa finansowe: prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach

2. Zasady wyceny aktywów w walucie polskiej

3. Zasady wyceny aktywów i zobowiązań w walutach obcych
3.1. Wycena w trakcie roku obrotowego
3.2. Wycena na dzień bilansowy

4. Ustawa o rachunkowości i rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. i 23 lutego 2004 r. w sprawie szczególnych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR 32, MSR 39 i MSSF 7) - najważniejsze różnice

5. Dostosowanie planu kont do MSSF

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Konta 10 - Kasa
Konto 101 - Kasa
Konto 102 - Kasa walutowa
Konta 13 - Rachunki w instytucjach finansowych
Konto 131 - Bieżące rachunki bankowe
Konto 132 - Lokacyjne rachunki bankowe
Konto 133 - Pozostałe rachunki w instytucjach finansowych
Konto 135 - Inne aktywa pieniężne
Konta 14 - Inwestycje krótkoterminowe - udziały i akcje
Konto 141 - Krótkoterminowe inwestycje - udziały (akcje) przeznaczone do obrotu
Konto 142 - Krótkoterminowe inwestycje - udziały (akcje) dostępne do sprzedaży
Konto 143 - Krótkoterminowe inwestycje - udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych
Konto 149 - Przekwalifikowanie inwestycji - udziałów i akcji
Konta 15 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe
Konto 151 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
Konto 152 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
Konto 153 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe stanowiące pożyczki i wierzytelności
Konto 154 - Inwestycje krótkoterminowe - dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności
Konto 159 - Przekwalifikowanie inwestycji - dłużne papiery wartościowe
Konta 16 - Inwestycje krótkoterminowe - należności z tytułu pożyczek
Konto 161 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki przeznaczone do obrotu
Konto 162 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki dostępne do sprzedaży
Konto 163 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki i wierzytelności
Konto 164 - Inwestycje krótkoterminowe - pożyczki utrzymywane do terminu wymagalności
Konto 169 - Przekwalifikowanie inwestycji - pożyczki
Konta 17 - Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa
Konto 171 - Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa przeznaczone do obrotu
Konto 172 - Inwestycje krótkoterminowe - jednostki uczestnictwa dostępne do sprzedaży
Konto 179 - Przekwalifikowanie inwestycji - jednostki uczestnictwa
Konta 18 - Inwestycje krótkoterminowe - instrumenty pochodne niestanowiące instrumentów zabezpieczających
Konto 181 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty forward
Konto 182 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty futures
Konto 183 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty swap
Konto 184 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty opcji
Konta 19 - Inwestycje krótkoterminowe - instrumenty pochodne stanowiące instrumenty zabezpieczające
Konto 191 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty forward
Konto 192 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty futures
Konto 193 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty swap
Konto 194 - Inwestycje krótkoterminowe - kontrakty opcji

Zespół 2. Rozrachunki i roszczenia

1. Definicje, podstawowe pojęcia
1.1. Należności
1.2. Wycena należności
1.3. Zobowiązania
1.4. Wycena zobowiązań

2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Konta 20 - Rozrachunki z kontrahentami i odpisy aktualizujące
Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami krajowymi
Konto 202 - Rozrachunki z dostawcami krajowymi
Konto 203 - Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi
Konto 204 - Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi
Konto 206 - Odpisy aktualizujące rozrachunki z odbiorcami krajowymi
Konto 21 - Rozrachunki w walutach obcych
Konta 22 - Rozrachunki publicznoprawne
Konto 220 - Rozrachunki publicznoprawne
Konto 221 - VAT naliczony i jego rozliczenie
Konto 222 - VAT należny i jego rozliczenie
Konto 223 - VAT naliczony przyszłych okresów
Konto 224 - VAT należny przyszłych okresów
Konta 23 - Rozrachunki z pracownikami
Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Konto 232 - Rozrachunki z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek
Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Konta 24 - Pozostałe rozrachunki
Konto 241 - Rozrachunki z właścicielami
Konto 242 - Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek
Konto 249 - Inne rozrachunki i rozliczenia
Konto 25 - Rozrachunki wewnątrzzakładowe
Konta 26 - Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
Konto 261 - Długoterminowe pożyczki
Konto 262 - Krótkoterminowe pożyczki
Konto 263 - Długoterminowe kredyty bankowe
Konto 264 - Krótkoterminowe kredyty bankowe
Konta 27 - Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych
Konto 270 - Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Konto 271 - Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Konto 272 - Zobowiązania wekslowe
Konta 28 - inne zobowiązania finansowe
Konto 283 - Inne zobowiązania finansowe
Konto 285 - Należności z tytułu leasingu finansowego
Konto 286 - Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Konta pozabilansowe
Konto 290 - Zobowiązania warunkowe

Zespół 3. Materiały i towary

1. Definicje, podstawowe pojęcia

2. Zasady wyceny
2.1. Wycena w ciągu roku obrotowego
2.2. Wycena na dzień bilansowy
2.3. Metody wyceny rozchodu
2.4. Ewidencja
2.5. Inwentaryzacja

3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Konto 301 - Rozliczenie zakupu materiałów
Konto 302 - Rozliczenie zakupu usług i energii obcej
Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów
Konto 304 - Rozliczenie zakupów dotyczących środków trwałych, środków trwałych w budowie
Konto 311 - Materiały
Konto 315 - Odpisy aktualizujące wartość materiałów
Konto 316 - Koszty zakupu dotyczące zapasu materiałów
Konto 331 - Towary
Konto 335 - Odpisy aktualizujące wartość towarów
Konto 336 - Koszty zakupu dotyczące zapasu towarów
Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
Konto 343 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów
Konta pozabilansowe
Konto 390 - Zapasy obce
Konto 391 - Towary przyjęte w komis

Zespół 4. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

1. Definicje, podstawowe pojęcia

2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Konto 401 - Zużycie materiałów i energii
Konto 402 - Usługi obce
Konto 403 - Podatki i opłaty
Konto 404 - Wynagrodzenia
Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Konto 408 - Amortyzacja
Konto 409 - Pozostałe koszty
Konto 490 - Rozliczenie kosztów rodzajowych

Zespół 5. Koszty w układzie kalkulacyjnym i ich rozliczenie

1. Definicje, podstawowe pojęcia
1.1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie funkcjonalnym
1.2. Koszty podstawowej działalności operacyjnej w układzie kalkulacyjnym
1.3. Zalecane metody ustalania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Konta 50 - Koszty działalności podstawowej
Konto 501 - Koszty działalności podstawowej
Konto 502 - Koszty wydziałowe produkcji podstawowej
Konto 508 - Koszty ogólnoprodukcyjne
Konto 509 - Braki
Konto 51 - Koszty zakupu
Konto 52 - Koszty sprzedaży
Konto 53 - Koszty działalności pomocniczej
Konto 55 - Koszty ogólnego zarządu
Konto 58 - Rozliczenie kosztów działalności

Zespół 6. Produkty i rozliczenia międzyokresowe

1. Definicje, podstawowe pojęcia
1.1. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych
1.2. Zmiana stanu produktów
1.2.1. Krąg kosztowy

2. Zasady wyceny
2.1. Wycena przychodu wyrobów gotowych
2.2. Wycena rozchodu wyrobów gotowych
2.3. Rozwiązania szczegółowe dla oprogramowania i projektów typowych
2.4. Odpisy aktualizujące wartość produktów

3. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice
3.1. Zmiana stanu produktów według MSSF/MSR

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Konto 601 - Wyroby gotowe
Konto 602 - Półfabrykaty
Konto 603 - Produkcja w toku
Konto 620 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
Konto 626 - Odpisy aktualizujące wartość produktów
Konto 641 - Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów
Konto 645 - Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych
Konto 646 - Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów z tytułu innych świadczeń
Konto 647 - Rozliczenie kosztów usług długoterminowych
Konto 648 - Rozliczenie przychodów długoterminowych z usług długoterminowych
Konto 650 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Zespół 7. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

1. Definicje, podstawowe pojęcia
1.1. Uznanie przychodów
1.1.1. Uznanie przychodu w momencie przekazania rzeczy
1.1.2. Uznanie przychodu w trakcie produkcji lub świadczenia usługi
1.1.3. Uznanie przychodu w momencie odbioru produktu przez nabywcę
1.1.4. Uznanie przychodu po przekazaniu dóbr i usług do nabywcy
1.2. Uznanie kosztów
1.2.1. Pomiar kosztów współmiernych do przychodów
1.3. Przychody i koszty związane z inwestycjami w aktywa trwałe
1.4. Przychody i koszty związane z inwestycjami w aktywa obrotowe
1.5. Pozostała działalność operacyjna
1.6. Zyski i straty nadzwyczajne

2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - najważniejsze różnice

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Konto 700 - Sprzedaż produktów
Konto 701 - Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Konto 730 - Sprzedaż towarów
Konto 731 - Wartość sprzedanych towarów
Konto 740 - Sprzedaż materiałów
Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów
Konto 751 - Przychody i koszty z udziałów (akcji) wycenianych metodą praw własności oraz dywidendy z tytułu udziałów i akcji
Konto 752 - Przychody z tytułu odsetek
Konto 753 - Przychody ze zbycia aktywów finansowych
Konto 754 - Przychody z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych, w tym z tytułu przekwalifikowania
Konto 755 - Pozostałe przychody finansowe
Konto 756 - Koszty odsetek
Konto 757 - Koszty ze zbycia aktywów finansowych
Konto 758 - Koszty z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych
Konto 759 - Pozostałe koszty finansowe
Konta 76 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Konto 761 - Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Konto 762 - Dotacje, subwencje, dopłaty
Konto 763 - Pozostałe przychody operacyjne
Konto 764 - Pozostałe przychody operacyjne - działalność socjalna
Konto 765 - Wartość netto sprzedanych składników aktywów trwałych
Konto 767 - Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych
Konto 768 - Pozostałe koszty operacyjne
Konto 769 - Pozostałe koszty operacyjne - działalność socjalna
Konto 770 - Zyski nadzwyczajne
Konto 771 - Straty nadzwyczajne
Konto 790 - Obroty wewnętrzne
Konto 791 - Koszt obrotów wewnętrznych

Zespół 8. Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy

1. Definicje, podstawowe pojęcia
1.1. Kapitał własny
1.1.1. Spółka cywilna
1.1.2. Spółki handlowe
1.2. Rezerwy na zobowiązania
1.2.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.2.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
1.2.3. Pozostałe rezerwy
1.3. Ujemna wartość firmy

2. Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - najważniejsze różnice

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Konto 801 - Kapitał (fundusz) podstawowy
Konto 803 - Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Konto 804 - Udziały (akcje) własne
Konto 811 - Kapitał (fundusz) zapasowy
Konto 812 - Kapitał z aktualizacji wyceny
Konto 813 - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Konto 819 - Odroczony podatek dochodowy odnoszony bezpośrednio na kapitał własny
Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego
Konto 829 - Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego
Konto 831 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Konto 833 - Pozostałe rezerwy
Konto 841 - Ujemna wartość firmy
Konto 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Konto 860 - Wynik finansowy
Konto 870 - Podatek dochodowy bieżący
Konto 871 - Odroczony podatek dochodowy
Konto 872 - Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Procedura sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat na podstawie zawartego w opracowaniu planu kont
BILANS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)
(wariant porównawczy)
Objaśnienie

Tytuł książki: "Wzorcowy plan kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości"
Autor: Gertruda Krystyna Świderska
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Cena: 169.00zł 135.20zł
Klienci, którzy kupili tę książkę, kupili także
A zabawa trwała w najlepsze
A zabawa trwała w najlepsze
Alan Riding
Świat Książki
Cud nad Wisłą Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko bolszewickiej
Cud nad Wisłą Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko bolszewickiej
Kaarlo Kurko
Bellona
Anoda i katoda tom 1
Anoda i katoda tom 1
Melchior Wańkowicz
Prószyński
Elektronika dla każdego Przewodnik
Elektronika dla każdego Przewodnik
Harry Kybett, Earl Boysen
HELION
Pancerniki i lotniskowce
Pancerniki i lotniskowce
Steve Crawford
Bellona
BHP w praktyce Wydanie 14
BHP w praktyce Wydanie 14
Bogdan Rączkowski
ODDK
 Koszyk
0 przedmiotów
Wydawnictwo
Tu można zobaczyć wszystkie książki z wydawnictwa:

Wydawnictwo Wolters Kluwer
 Kategoria:
 Energetyka
Podstawy przemian energetycznych Wydanie 4

Podstawy przemian energetycznych Wydanie 4

33.00zł
23.76zł
Informacje
Regulamin sklepu.
Koszty wysyłki.
Polityka prywatności.
Jak kupować?
Napisz do Nas.
 Wydawnictwa
 Polecamy
Chemia organiczna Część I-IV Komplet J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers WNT
Matematyka konkretna Wydanie 4 Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik PWN
Encyklopedia popularna PWN + CD Edycja 2015 Praca zbiorowa PWN
Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski Wydanie XII Red. M.Berger, T.Jaworska, A.Baranowska, M.Barańska WNT
Autodesk Inventor Professional /Fusion 2012PL/2012+ Metodyka projektowania z płytą CD Andrzej Jaskulski PWN
Programowanie Microsoft SQL Server 2008 Tom 1 + Tom 2 Leonard Lobel, Andrew J. Brust, Stephen Forte Microsoft Press
Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny KOMPLET Tom 1 Tom 2 Tom 3 Andrzej Stanisz StatSoft
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 Atlas rysunków + CD Wydanie 2 Adam Zybura PWN
Rachunek różniczkowy i całkowy Tom 1 Wydanie 12 Grigorij M. Fichtenholz PWN